Pravila nagradne igre "Lentamo"

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Lentamo«

1. Organizator nagradne igre:

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »LENTAMO« (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, Maribor, matična številka: 5650437 (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s sponzorjem Agencija M d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor.

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je promocija Festivala Lent ter strani Festivala Lent na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

3. Trajanje:

Nagradna igra poteka od 5. 6. do 30. 6. 2018.

4. Nagrade in podelitev nagrad:

Organizator bo med sodelujočimi izbral enega, ki ga bo Agencija M d. o. o. popeljala na izlet v Gradiščansko ter na ogled operete Dežela smehljaja. Izlet je predviden 24. avgusta 2019.

Nagrada vključuje naslednje storitve: avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, degustacijo 5 sort vin, enourno ladijsko vožnjo od Rusta do Mörbischa, strokovno vodenje in organizacijo izleta, zavarovanje turistov in izletnikov, ddv in vstopnico za ogled operete.

Več o programu izleta na spletnem naslovu sponzorja: http://www.agencija-m.com/

Nagradno žrebanje bo potekalo 1. 7. 2019 in sicer tako, da bo organizator izbral enega izmed sodelujočih, ki bo nagrajen z nepozabnim izletom.

Nagrada je obdavčena skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Navedeni bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali izplačila vrednosti nagrade v denarnem znesku. Nagrado je mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Uporabniki sodelujejo v nagradni igri, če v obdobju od 5. 6. 2019 do 30. 6. 2019 na družbenem omrežju Instagram objavijo fotografijo z oznako @festivallent in pripisom #lentamo. V nagradni igri lahko sodelujejo uporabniki, ki imajo odprt osebni Facebook oziroma Instagram profil.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade.

Organizator lahko fotografije uporabi v promocijske namene.

6. Ostala pravila nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

· se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali

· se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali

· se tudi po obvestilu izbranca ter ustreznih rezervnih izbrancih nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

7. Potek izbire

Izbira nagrajenca bo potekala na sedežu organizatorja v navzočnosti 3-članske komisije. Organizator bo poleg nagrajenca izbral tudi dva rezervna izbranca za nagrade, ki jih bo uporabil samo v primeru, da prvo izbrani nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 8 dni od obvestila organizatorja o izbrancu ali se na obvestilo o prejemu nagrade ne odzove. V primeru, da se zmagovalec ne odzove, organizator ponovi postopek z rezervnimi izžrebanci, in sicer po vrstnem redu, kot so bili izbrani.

O izboru se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku izbora ter izbrancih po vrstnem redu kot so bili izbrani (zmagovalec in dva rezervna izbranca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Izbira nagrajenca je dokončna, pritožba ni možna. Zmagovalec izbora bo o nagradi obveščen preko javne objave na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado.

Nagrajenec prejme darilni bon, ki ga unovči pri sponzorju. V kolikor Agencija M d.o.o. zaradi premajhnega števila prijavljenih potnikov ali višje sile ne bi mogla organizirati potovanja, se nagrajenec individualno dogovori z agencijo o možnosti koriščenja bona na kakšnem drugem razpisanem izletu v enaki protivrednosti nagrade.

Sodelujoči, ki prejme nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan posredovati podatek o svoji davčni številki. Nagrajenec je dolžan v roku 3 dni od prejema obvestila o nagradi, poslati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, hišna številka, poštna številka in kraj, e-poštni naslov) in davčno številko. S tem se nagrajenec strinja s prevzemom nagrade.

V kolikor se zmagovalec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v danem roku, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Organizator lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, z namenom, da zagotovi pravilnost podatkov.

8. Rezultati izbora:

Končni izid nagradne igre in nagrajenec bo objavljen v septembrski izdaji časopisa Narodnega doma Maribor, Kaj Kje Kdaj, na spletni strani Narodnega doma Maribor, na spletni strani Agencije M, na družbenem omrežju Facebook in Instagram. Šteje se, da se nagrajenec s prevzemom nagrade strinja z javno objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja za potrebe nagradne igre.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. Sodelovanje v nagradni igri in varstvo osebnih podatkov:

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator sme uporabljati posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene obveščanja o svojih prireditvah v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko postavijo organizatorju na naslov: Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, Maribor.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 5. 2019 dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.nd-mb.si.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in